93 812 41 46 info@masgurumbau.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Raó social: Gurumbau, S.L.

Domicili social: Carretera C-17, km. 54,5, 08552, Taradell.

Correu electrònic: info@masgurumbau.com

NIF: B-63050843

 

Per  la present, Gurumbau, S.L. informa als usuaris d’aquesta pàgina web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones Físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades personals facilitades estan incorporades al nostre fitxer titularitat de Gurumbau, S.L., amb domicili a Carretera C-17, km.54,5, Taradell (08552).

L’accés a la nostra pàgina web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Així mateix, l’accés i navegació a través d’aquesta pàgina web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i noticies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació a la remissió del seu currículum vitae, i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari pel compliment de diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna o algunes de les següents finalitats:

 • Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
 • Gestionar l’ús adequat de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posen a la seva disposició en aquesta pàgina web incloent, a títol enunciatiu no limitatiu, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
 • Gestionar la remesa del seu currículum vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina.
 • Gestionar el control d’entrada a les instal·lacions de l’empresa.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les Persones Físiques respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades, i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions de dades a tercers excepte en cas d’obligació legal o contractual.

IV. Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i amb la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri el seu consentiment. És a dir, seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en aquells casos que una norma legal requereixi la seva conservació, procedint en aquests casos, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document de identitat al correu electrònic de: info@masgurumbau.com.

En concret, pot exercir els drets que s’enumeren a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les dades personals que el concerneixen.
 • Accedir a les seves dades personals
 • Rectificar les dades inexactes o incomplertes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les mateixes. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a pàgines externes. L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o com a conseqüència d’un canvi legal, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o modificacions de la present política no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana consultar aquesta pàgina web periòdicament per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions. L’ús de la web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001), Madrid.